Kjøpsbetingelser

KJØPSBETINGELSER


 1. Innledning
  Disse alminnelige betingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene
 2. Bindende avtaler 
  Bindende avtale starter når ønsket produkt er betalt for og levering er påbegynt.
 3. Avtalens innhold
  Dersom det er sluttet en avtale etter utveksling av flere dokumenter som for eksempel sluttseddel, ekspedisjons seddel, ordre eller ordrebekreftelse, og disse strider mot hverandre, skal det som er angitt sist gjelde.
 4. Produktinformasjon
  Alle priser og tekniske opplysninger i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell, er bare veiledende og må ikke oppfattes som endelig og bindende. All informasjon på www.westcoast-rcp.no kan også endres uten varsel.
 5. Kvalitet
  Kjøperen har risikoen for at de tekniske data og salgsgjenstanden i sin helhet, passer for hans behov.
 6. Leveringstid og risikoovergang
  Leveringstid er etter avtale. Risiko overlates til kunde, ved henting på vårt lager, eller når varen overleveres transportør.
 7. Salgspant
  Selgeren sender ingen produkter før bestilt produkt er helt betalt. Aksept ansees ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet.
 8. Prisforbehold
  Alle priser er inklusive mva, hvis ikke annet er oppgitt. Det tas forbehold om prisendring fra leverandør. 
  Dersom frakt, transport, tollsatser, offentlige avgifter, skatter eller gebyrer endres i forhold til det som gjaldt ved avtalens inngåelse, kan prisen endres tilsvarende. 
  Priser kan også være oppgitt eksklusive mve, men da vil dette forekomme tydelig i vårt materiell.
 9. Betalingsbetingelser
  Kjøper betaler hele beløpet før sending av produkt blir gjort.
 10. Erstatning for forsinket levering
  Selgeren er bare forpliktet til å betale erstatning når leveringstiden er skriftlig avtalt. Kjøperen kan heller ikke kreve erstatning for følgeskader.
 11. Kjøperens plikt til å motta salgsgjenstanden
  Kjøperen er forpliktet til å motta salgsgjenstanden. Hvis kjøperen unnlater å motta leveringsferdig vare når leveringstiden er inne, er han allikevel forpliktet til å betale varen.
  Og eventuelle andre omkostninger dette måtte medføre.
 12. Undersøkelsesplikt og reklamasjon
  Kjøperen er forpliktet til å undersøke salgsgjenstanden straks etter mottakelsen. Alle reklamasjoner skal være skriftlige. Reklamasjon vedrørende: kvalitet skal skje til selger straks og senest 14 dager etter ankomst med spesifikasjon over avvikene. 
  Feil i varene må skje hurtigst mulig og senest 14 dager etter at feilen er eller burde være oppdaget, dog i intet tilfelle senere enn 1 år fra varens mottakelse. Garantiskader må skje innen garantitidens utløp. 
  ,Dersom reklamasjonen er berettiget, må kjøperen på eget ansvar returnere varen. Selgeren er berettiget til etter eget valg, enten å godtgjøre de reklamerte varenes fakturaverdi, levere ny vare eller avhjelpe mangelen. 
  Retten til å påberope seg mangler, bortfaller hvis salgsgjenstanden etter at den er levert, blir benyttet i strid med bruksanvisninger, sikkerhetsforskrifter eller andre instruksjoner eller forandret eller reparert av andre enn selgeren uten dennes skriftlige samtykke.
  Vi har lifstidsgaranti på skinnene til skuffene. 
 13. Innskrenkning i kjøperens hevingsrett ved mangelfull levering
  Såfremt selgeren avhjelper en påberopt mangel eller feil innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Ved bedømmelsen av hvorvidt den medgått tid der rimelig, skal det tas hensyn
  til at selgeren skal ha anledning til å innhente vedkommende produsents uttalelse om hvorvidt der foreligger en mangel eller feil, og at selgeren har rett til å overlate til produsenten å utføre rettelsesarbeidet.
  Krav om å heve kjøpet må fremsettes straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet. Selgeren har ikke i noe tilfelle erstatningsansvar utover fakturaverdien.
 14. Varer i retur
  Varer kan kun returneres etter forutgående avtale mellom kjøper og selger og i ubrutt emballasje. Dersom årsaken til returen ikke skyldes feil fra selgerens side, vil returomkostninger bli fratrukket i kreditnotaen
  med inntil 15% av varens fakturaverdi. Omkostninger forbundet med transporten til selgerens lager samt eventuelle skader på varene, dekkes av kjøperen.
 15. Tvister
  Tvister avgjøres av domstolene etter norsk rett.